آخرین آموزش های سوئدی

CompTIA Security + Certifications

CompTIA Security + Certifications

The information security market is full of opportunities, absorbing professionals with different profiles. However, the most coveted job positions require high levels of professional commitm..

بالاخره ja بگیم یا jo؟

بالاخره ja بگیم یا jo؟

در زبان سوئدی هر دو کلمه ی ja و jo به معنی بله است اما کاربردشان متفاوت است..